1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šias naudojimosi interneto svetaine www.andrelija.lt taisykles ir sąlygas sudarė www.andrelija.lt puslapio įkūrėja/savininkė-administratorė, t.y. Aurelija Steponkutė – Jankauskienė remdamasi LR teisės aktų nuostatomis.
1.2. Taisyklės yra privalomos lankytojui. Lankytojas išreiškia savo sutikimą su taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis nuo bet kokių aktyvių veiksmų atlikimo šioje www.andrelija.lt svetainėje ar su šios svetainės medžiaga momento. www.andrelija.lt svetainėje asmenys, nesutinkantys bent su viena taisyklių sąlyga, turi palikti šią www.andrelija.lt svetainę.
1.3. www.andrelija.lt svetainę tvarko ir administruoja Aurelija Steponkutė – Jankauskienė (įkūrėja/savininkė-administratorė) ir Andrius Jankauskas (administratorius).
1.4. Šio puslapio įkūrėja/savininkė-administratorė, Aurelija Steponkutė – Jankauskienė, pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti taisyklių sąlygas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius taisyklių sąlygas lankytojas toliau naudosis www.andrelija.lt svetaine, tai reikš lankytojo sutikimą su taisyklių sąlygų pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.

2. KOMENTARŲ TURINYS, FORMA BEI JŲ PATALPINIMO WWW.ANDRELIJA.LT SVETAINĖJE SĄLYGOS

2.1. www.andrelija.lt svetainėje galima patalpinti komentarą tik susijusį su svetainės turiniu, arba šios svetainės administratorės atsakymu. Lankytojai, norėdami talpinti komentarus, privalo pateikti savo vardą, arba slapyvardį (nick’ą). Komentaras ir komentuotojo slapyvardis privalo būti etiški, t.y. be necenzūrinių žodžių, šmeižto, grasinimų, nepadorumo, neįžeistų kitų žmonių dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos bei neatspindėti reklamos… Jeigu lankytojai nesilaikys šios sąlygos, svetainės įkūrėja/savininkė-administratorė, Aurelija Steponkutė – Jankauskienė arba administratorius, Andrius Jankauskas turi teisę nepatvirtinti komentarų www.andrelija.lt svetainėje.
2.2. Lankytojams draudžiama komentaruose pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Rašydami ir pateikdami duomenis komentare lankytojai patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.
2.3. Draudžiama komentaruose viešinti kitų asmenų telefono numerius, tapatybės duomenis ir kitokią medžiagą, kuri gali tam asmeniui pakenkti, arba kitaip paveikti, pvz., sukelti psichologinį skausmą.
2.4. Patalpindami komentarą www.andrelija.lt svetainėje, komentaro autoriai patvirtina, kad jie nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių (atsako už savo veiksmus, t.y. Patalpintą turinį).
2.5. Komentaras savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
2.6. Patalpindami komentarą, lankytojai prisiima visą atsakomybę už jo atitikimą taisyklių sąlygoms. Taip pat patalpindami komentarą lankytojai privalo laikytis www.andrelija.lt svetainėje nurodytų komentaro patalpinimo instrukcijų ir visų svetainės taisyklių. Jei komentarai neatitinka šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, svetainės įkūrėja/savininkė-administratorė, Aurelija Steponkutė – Jankauskienė ir administratorius, Andrius Jankauskas turi teisę pašalinti komentarą.
2.7. Svetainės įkūrėja/savininkė-administratorė, Aurelija Steponkutė – Jankauskienė ir administratorius, Andrius Jankauskas turi teisę nepageidautinus komentarus atmesti, arba be įspėjimo juos ištrinti iš www.andrelija.lt svetainės.

3. VIEŠINIMO SĄLYGOS

3.1. Draudžiama redaguoti, arba naudoti AurelijosSteponkutės – Jankauskienės kūrinius bei www.andrelija.lt struktūrą savo tikslams, kaip pvz., keisti turinį, papildyti savo arba kitų žmonių tekstais.
3.2. Norėdami patalpinti www.andrelija.lt nuorodą savo svetainėje visų pirma turite atsiklausti www.andrelija.lt įkūrėjos/savininkės-administratorės, Aurelijos Steponkutės – Jankauskienės. Gavę leidimą gausite www.andrelija.lt svetainės reklaminį logo tipą, kurį turėsite būtinai patalpinti kartu su www.andrelija.lt nuoroda, arba gausite leidimą patalpinti be www.andrelija.lt reklaminio logo tipo.
3.3. Negalima www.andrelija.lt įrašų neteisėtais ar netinkamais tikslais naudoti. Įrašus galima viešinti tik socialiniuose tinklapiuose bei privačiai ir tik nuorodos būdu. Šalia nuorodų į www.andrelija.lt turinius negalima naudoti teksto, kurio turinys:
3.3.1 Pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (įrašų, komentarų autorius, www.andrelija.lt svetainės struktūros/dizaino ir pan.);
3.3.2. Būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) Ar garbę ir orumą;
3.3.3. Būtų nepadoraus, nešvankaus, pornografinio ar diskriminuojančio pobūdžio;
3.3.4. Keltų grėsmę www.andrelija.lt svetainės ar jos duomenų bazės saugai, arba svetainės įkūrėjai/savininkei-administratorei – Aurelijai Steponkutei – Jankauskienei ar administratoriui, Andriui Jankauskui;
3.3.5. Pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

4. AUTORĖ IR JOS TEISĖS

4.1. www.andrelija.lt turinys (išskyrus „Minčių įvairenybės“ kategoriją, „Youtube“ nuorodas, muziką, aforizmus) priklauso Aurelijai Steponkutei – Jankauskienei.
4.2. Radusi savo kūrybą, arba www.andrelija.lt nuorodą kitų svetainių nepageidautinoje vietose, Aurelija Steponkutė – Jankauskienė turi teisę reikalauti pašalinti jos kūrybą ar nuorodą į šią interneto svetainę iš nepageidautinos vietos.
4.3. Jeigu www.andrelija.lt svetainės turinys buvo kažkur patalpintas kaip tekstas ar grafika, arba paredaguotas, arba kaip nors kitaip perdirbtas, kurinių autorė, Aurelija Steponkutė – Jankauskienė turi teisę reikalauti atlyginti neturtinę žalą (už patirtą psichologinį skausmą, ar kitus neturtinę žalą sukeliančius veiksnius).

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Interneto svetainės (www.andrelija.lt) įkūrėja/savininkė-administratorė (Aurelija Steponkutė – Jankauskienė) panaudodama Kitiems asmenims priklausančių interneto svetainių turinius, kaip pvz.: „Youtube“ nuorodas, muziką, tekstą ir pan., neatsako už autorines teises ir jų turinį.
5.2. Aurelija Steponkutė – Jankauskienė neatsako už kitų asmenų prašymu ar sutikimu interneto svetainės www.andrelija.lt kategorijoje „Gyvenimiškos spalvos“ skiltyje „Nuo A iki Z – Realybė jūsų akyse“ patalpintus įrašus.
5.3. Aurelija Steponkutė – Jankauskienė įsipareigoja talpindama į www.andrelija.lt svetainę, kitų asmenų tekstus nurodyti jų šaltinius, t.y. Iš kur buvo paimtas tekstas, arba nurodyti autorių. Talpinant kitų asmenų tekstus iš interneto svetainių, kurios nereikalauja nurodyti informacijos šaltinio, po įrašo turiniu vietoje šaltinio nurodymo gali būti skelbiamas užrašas „Iš interneto platybių“.
5.4. www.andrelija.lt svetainės įkūrėja/savininkė-administratorė – Aurelija Steponkutė – Jankauskienė tik teikia komentarų patalpinimo galimybę savo svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovė ar agentė, suinteresuotoji šalis ar tarpininkė kitų asmenų naudai ir neužsiiminėja jokia prekyba ar reklama www.andrelija.lt svetainėje.
5.5. Aurelija Steponkutė – Jankauskienė neatsako už lankytojų komentare pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei.
5.6. Lankytojai supranta ir pripažįsta, kad www.andrelija.lt svetainės įkūrėja/savininkė-administratorė Aurelija Steponkutė – Jankauskienė ir administratorius, Andrius Jankauskas negali kontroliuoti trečiųjų asmenų veiksmų, susijusių su lankytojų pateiktu komentarų turiniu ir pan.
5.7. Aurelija Steponkutė – Jankauskienė ir Andrius Jankauskas neatsako dėl www.andrelija.lt svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo, ar dėl nuostolių lankytojams, ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių www.andrelija.lt įkūrėja/savininkė-administratorė, administratorius negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių lankytojai negali naudotis www.andrelija.lt svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

6. TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO PASEKMĖS

6.1. Aurelija Steponkutė – Jankauskienė pasilieka teisę bet kada nutraukti lankytojų priėjimą prie www.andrelija.lt svetainės. Lankytojai supranta ir sutinka, kad nutraukus priėjimą prie www.andrelija.lt svetainės įkūrėja/savininkė-administratorė savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip nutraukti www.andrelija.lt svetainės veikimą, arba pašalinti bet kokį www.andrelija.lt turinį.

7. INFORMACIJA APIE DUOMENŲ APSAUGĄ

7.1. Lankytojai sutinka, kad jie pateikia savo duomenis, tekstą komentaruose www.andrelija.lt svetainėje, tai atlieka savo noru ir prisiima atsakomybę už savo komentarų turinius.
7.2. Lankytojai sutinka, kad talpinant komentarus www.andrelija.lt svetainėje sistema registruos jų kompiuterio IP adresą ir rodys patalpinto komentaro datą bei laiką.

8. NESUTARIMŲ SPRENDIMAS IR TAIKYTINA TEISĖ

8.1. Lankytojai, nesilaikantys www.andrelija.lt svetainės taisyklių sąlygų, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Visi dėl šių taisyklių laikymosi, jų vykdymo, taikymo ar aiškinimo kilę ginčai sprendžiami derybomis su interneto svetainės www.andrelija.lt įkūrėja/savininke-administratore, Aurelija Steponkute – Jankauskiene ir/arba administratoriumi, Andriumi Jankausku. Nepavykus nesutarimo išspręsti derybomis, nesutarimas sprendžiamas LR kompetingame teisme.

www.andrelija.lt svetainės taisyklių sąlygos sudarytos 2015 metais, gegužės 7 dieną vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis. Redaguota 2018.01.03

P.S. Susipažinti su www.andrelija.lt administratore galite čia… paspaudę „Apie Aureliją Steponkutę – Jankauskienę“ nuorodą.